Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de rijopleidingen die verzorgd worden door hierna te noemen: de rijschool
Deze opleidingen hebben als doel het behalen van het rijbewijs naar de maatstaven van het Centraal Bureau Rijvaardigheid.
In de opleidingsovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen Autorijschool Hit The Road en de leerling overeenkomen.

Artikel 1. Verplichtingen van de autorijschool
1.1 De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig "instructeurcertificaat".
1.2 Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.
1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.4 De rijles wordt voor de afgesproken tijd volledig benut door de leerling.
1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is een goede verzekering afgesloten.
1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo'n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

Artikel 2. Verplichtingen van de leerling

2.1 Om lessen te volgen moet de leerling 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben. 
2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Is de leerling er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen. 
2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit dient tot 24 uur voor aanvang van de rijles. Daarna heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. 
2.4 Een te laat afgezegde les word niet in rekening gebracht als er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld het overlijden van een naast familielid, of plotselinge ziekte of spoed opname in een ziekenhuis. Alles wat de leerling van te voren weet of had kunnen weten is geen dringende reden.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan Autorijschool Hit The Road.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden. 
2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Artikel 3. Voorwaarden wijze van betaling
3.1 Betalingen van losse lessen worden contant of per bank betaald n.a.v. een factuur. Contant word na de les in de auto betaald aan de instructeur. De factuur word alsnog doorgestuurd met daarop vermeld dat de les contant is betaald.
3.2 Voor betalingen bij lespakketten dient de factuur 14 dagen na ontvangst van de factuur per bank betaald te zijn.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

  • Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de leerling in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvangt de leerling 8 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand.
  • De Rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van 13,50 euro aan administratiekosten. Bovendien mag de rijschool rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2 procent op jaarbasis.   

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan zal de rijschool een incassobureau inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling.

3.5 Als de leerling een pakket heeft aangeschaft en de leerling behaalt het rijbewijs terwijl de leerling het pakket nog niet volledig benut heeft, dan heeft de leerling geen recht op restitutie. De leerling heeft immers een flinke korting op de lesprijs gehad.

Artikel 4.

 

Artikel 4. Het rijexamen

4.1 Als de leerling niet of te laat op het rijexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het rijexamen komt te vervallen.
4.2 Mocht het rij-examen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van een rijles te berekenen.
4.3 Wanneer een rijexamen, toets of BNOR wordt ingekocht bij CBR, heeft de leerling geen recht op teruggaaf van het bedrag.

 

Artikel 5. Beëindigen van de overeenkomst 


5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

  • de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.6).
  • de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen. 

 

Artikel 6. Aanvullende afspraken

6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.
6.2 Deze algemene voorwaarden zijn op al onze overeenkomsten van kracht. 

Artikel 7. Lespakketten

7.1 Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het rijexamen, dan dient de leerling eerst extra losse lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

 

Artikel 8. Vrijwaring

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

  • De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
  • Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
  • Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
  • Het is ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. De leerling altijd contact met de rijschool op als hij/zij dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft.De leerling mag in zo'n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan toch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële)gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

 

Artikel 9.  Bemiddeling en geschillen:

9.1 De rijschool en de leerling proberen bij een geschil er eerst 

samen uit te komen en indien de leerling minderjarig is, zal het geschil met de ouders/voogd worden besproken en afgehandeld.

 

9.2 De leerling kan, als de genoemde bemiddelingspoging niet is geslaagd, of als leerling er niet de voorkeur aangeeft of niets meer nader neemt, bij geschillen tussen leerling en de rijschool het geschil aanhangig maken bij de rechtswinkel(t) 0900 - 2020180 (lokaal tarief). U kunt zich ook bijvoorbeeld wenden tot DAS Rechtsbijstand (T) 020 - 564 41 50 of u kunt een advocaat raadplegen en eventueel ook een procedure laten starten. U kunt zich ook wenden tot het Juridisch loket (T) 0900 - 9030 (€ 0,10 p/m) en eventueel bij de Geschillencommissie Rijopleidingen van de Stichting Geschillencommissie (T) 070 - 310 53 10